Adatkezelési tájékoztató

Az Alföldi Sertés Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági Szövetkezet (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapján (alfoldisertes.hu/adatkezelesi-tajekoztato) folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen díjmentesen írásban elektronikus úton megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait az Adatkezelő bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható .

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Ehtv.)
 1. Az adatkezelő megnevezése

Alföldi Sertés Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági Szövetkezet mint Adatkezelő adatai:

A szervezet elnevezése: Alföldi Sertés Értékesítő és Beszerző Mezőgazdasági Szövetkezet

A szervezet rövidített elnevezése: Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet

Székhely: 4181 Nádudvar, Kossuth utca 2.

Postai (levelezési) cím: 4181 Nádudvar, Kossuth utca 2.

Cégjegyzékszám: 09 02 000599

Nyilvántartó törvényszék: Debreceni Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Adószám: 12997929-2-09

Képviseletre jogosultak: Dr. Szabó Viktor igazgatósági tag

E-mail elérhetőség: info@alfoldisertes.hu

Telefonszám: +36 54 528 568 

Weboldal: https://www.alfoldisertes.hu

 1. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

2.1. Adatkezelés az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel teljesítéséhez, amennyiben Ön természetes személy

Az adatkezelés célja: az Ön, mint természetes személy, üzenetet küldő által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mint jogi személy kapcsolatfelvétel teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak. Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket az Adatkezelő felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, kérdéseinek megválaszolására.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulásán alapszik [GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) pontja]. Az adatkezelés az Ön és az Adatkezelő között létrejövő kapcsolatfelvétel teljesítéséhez szükséges, adatai elküldésével ön hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatfelvétel létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a kapcsolatfelvételre az Adatkezelő választ adhasson.

Az érintettek köre: az Adatkezelő honlapjának Kapcsolat menüpontjában az adatait Adatkezelő részére rendelkezésre bocsájtó és elküldő természetes személyek.

A kezelt adatok köre:

 • az Ön neve
 • az Ön e-mail címe
 • az Ön telefonszáma

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez [GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja]. Tájékoztatjuk, hogy ha az Adatkezelő az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a https://www.alfoldisertes.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít az Adatkezelő mint a https://www.alfoldisertes.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik az Adatkezelőt a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezek a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítanák a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg az Adatkezelő a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

A Facebook Pixel cookie egy olyan kisméretű kódrészlet, amelynek a https://www.alfoldisertes.hu weboldal forráskódjában történő elhelyezésével az Adatkezelő nyomon követheti a Facebookon is regisztrált felhasználók tevékenységét. Működése nagyban hasonlít a fentebb ismertetett Google Analytics cookie-hoz.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.

A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.alfoldisertes.hu weboldal látogatásának ideje, időtartama és gyakorisága.

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

Cookie tájékoztató: alfoldisertes.hu/cookie-tajekoztato

3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NévSzékhely, egyéb elérhetőségEllátott tevékenység leírásaA kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
WebsupportMagyarország Kft.Victor Hugo utca 18-22.1132 Budapestalfoldisertes.hu weboldal tárhelyszolgáltatójaWeboldal adatok tárolása
Google (Google Analytics)https://www.google.com/about/datacenters/weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)cookie adatok
FacebookFacebook Inc.weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)cookie adatok
 1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkavállalói ismerhetik meg, ezek az alábbiak:

Adatkezelési célAz adatok megismerésére jogosult személyek köre az Adatkezelő hozzáférési jogosultsági rendszerében
Adatkezelés kapcsolatfelvétel során (lásd 2.1. pont és 2.2. pontok)ügyvezető igazgató, igazgatóság elnöke, irodavezető, pénzügyi vezető, pénzügyi előadó, vágóhídi ellenőr
Adatkezelés a weboldalon található sütikhez kapcsolódóan (lásd a 2.5. pontot)online marketing tanácsadó, marketing manager

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Az Adatkezelő megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvása érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – amely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni.

Önnek joga van kérelmezni az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is.

Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által, vagy megbízásából, rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai, jogalapja;
 • a kezelt személyes adatainak köre;
 • az adattovábbítás címzettjeinek köre a kezelt személyes adatok továbbítása esetén, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai megjelölésével;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga);
 • az Önt adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogai érvényesítésének módja;
 • a kezelt személyes adatok forrása;
 • profilalkotás alkalmazásának esetén, annak ténye, az automatizált döntéshozatal ténye, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár
 • az Ön személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az azok kezelésére tett intézkedések.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Ön által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan vagy helytelen személyes adatok helyesbítését, mely kérésének az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha 

 az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés 

 • az alapelvekkel ellentétes, 
 • célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához, 
 • törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy 

– jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

–  Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi,

– az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

– az adatkezelés korlátozásának jogszabályban meghatározott időtartama eltelt.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára, vagy
 2. b) az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára, vagy
 3. c) az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig, vagy
 1. d) ha az adatkezelés jogellenessége miatt az adatok törlésének lenne helye, de a nemzetközi adattovábbítási kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges, a kezelt adat törlési ok bekövetkezésétől számított tíz évig, vagy
 2. e) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 3. f) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható, interoperábilis formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha a személyes adatok kezelése automatizált módon történik és Ön a személyes adatokat a hozzájárulása alapján bocsátotta rendelkezésre vagy ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy – ha ez technikailag megvalósítható –a személyes adatokat az adatkezelők egymást között közvetlenül továbbítsák.

5.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében történő személyes adatainak e célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen bármikor díjmentesen tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az közvetlenül üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2. pontjában megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a korábban megadott hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát az Adatkezelő korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok

Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét az Adatkezelő részére bejelenteni:

 • személyesen az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet székhelyén: 4181 Nádudvar, Kossuth utca 2.
 • írásban postai úton: 4181 Nádudvar, Kossuth utca 2.
 • elektronikus úton: info@alfoldisertes.hu

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 25 napon belül elbírálja kérelmét, és döntéséről írásban vagy amennyiben elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, elektronikus úton tájékoztatja Önt. Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre 

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha Ön a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan a kezelt személyes adatai vonatkozásában megillető jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be, és az megalapozatlan, az Adatkezelő a felmerült költségei megtérítését kérheti. Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.

 1. a) Ön jogosult a Hatóság vizsgálatát kezdeményezni az Adatkezelő intézkedésének jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő az Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
 2. b) a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu

Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg az Adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 1. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai, elhárítására megtett intézkedések

Tájékoztatjuk, hogy adatvédelmi incidens alatt az adatbiztonság olyan sérelme értendő, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, bejelenti az illetékes hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogainak érvényesülésére. Ennek biztosítása érdekében az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz.

Az Adatkezelő Önt haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően az Önt megillető valamely alapjog érvényesülését lényegesen befolyásoló következménnyel járhat. Ilyen esetben az Adatkezelő az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens kezelésére tett vagy tervezett – adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és egyéb – intézkedéseket.